ترموود 26×117


  • افت مقاومت کلاس 2 (با دوام)
  • تمام آب و هوا
  • ثبات ابعادی
  • رزین رایگان است
  • غیر سمی
  • محصول چوب پایدار

ابعاد 26x117
کلاس LunaThermo-D
گونه چوب کاج اسکاندیناوی
طول(متر) 3,0/3,6-5,4