ترموود UTV 21×142 T&G

ترموود UTV | | این هم یکی دیگر از سایز های ترموود می باشد .